Hvorfor er genbrug så svært?

Udfordringer og anbefalinger i forbindelse med at øge genanvendelsen af husholdningsaffald.

De nyeste anbefalinger fra IPCC (Det Internationale Panel for Klimaforandring) fremhæver adfærdsændring og bedre udnyttelse af ressourcer som et vigtig led i at sænke CO2 udledninger.

Med den nye nationale ressourcestrategi, Genanvend mere, forbrænd mindre, er der lagt op til, at Danskerne i langt højere grad end i dag, skal sortere deres affald. Mere præcist skal Danmark i 2022, planmæssigt genanvende 50% af husholdningsaffaldet.

Det kræver en stor indsats både fra kommunerne der skal koordinere denne indsamling, og fra borgerne der i langt højere grad end i dag, skal sortere deres husholdningsaffald.

Fra skrald til ressourcer – mere end vane

Men hvad er det for nogle hindringer borgerne møder i forbindelse med at sortere deres affald? Og hvilke vanskeligheder kan der være for kommunerne mht. at implementere mere effektive løsninger?

Disse spørgsmål har jeg beskæftiget mig med de sidste 2 år, og gjort til omdrejningspunkt for mit speciale. Mine undersøgelser viste bl.a. at:

 • Sorteringssystemet er for komplekst for borgerne
 • Borgeren mangler en følelser af personlig kontrol i forbindelse med affaldssortering
 • At sortere sit affald kræver mange personlige forhandlinger

Derudover havde de kommunale instanser udfordringer i forbindelse med at fremme affaldssortering, heriblandt:

 • Planlæggerne er ikke beviste om borgeres egentlig forudsætninger
 • Sortering er en kontinuerlig kamp om oplysning i et komplekst system
 • Det tekniske sorteringssystem bør ændres – Tværkommunalt samarbejde åbner døre

Den samlede konklusion peger på, at der i højere grad er behov for tiltag, der tager udgangspunkt i borgernes egentlige forudsætninger, samt at der er nogle strukturer i affaldshåndteringssystemet der gør det vanskeligt for planlæggere at gøre mærkbart fremskridt.

Disse inkluderer italesættelse af problemet, kompleksitet af affaldshåndteringssystemet, og manglende ensarting kommunerne imellem.

Anbefalinger

Mine anbefalinger til personer der arbejder med at fremme affaldssortering er:

  • At afdække borgernes faktiske behov og muligheder
  • At arbejde i retning af at simplificere affaldshåndteringssystemet, så fraktioner bliver samlet
 • At undersøge hvilke politisk tiltag og tværkommunale samarbejder der kan medvirke til at mindske 
affaldsmængden

Hvis du vil vide mere om mine resultater, og have konkrete eksempler på hvilke forhindringer borgerne møder i forbindelse med affalds sortering, kan du læse en sammenfattet udgave af mit speciale ved at klikke på Download Anbefalinger.